انجمن حرفه ای منطقه حفاظت شده

پیچدار شدن

فدراسیون بین المللی رنجر صدای رنجرز برای 20 سال. ما در دخالت تفنگداران از انجمن های عضو بستگی دارد, و داوطلبان دیگر به انجام کار ما.

راه های بسیاری وجود دارد که شما می توانید درگیر و کمک به IRF به ایجاد تفاوت.

1. ثبت نام انجمن RANGER خود را با IRF.

2. تاریخ IRF و گرفتن کمک در ایجاد یک ارتباط رنجر در کشور شما.

3. پیوستن به یک گروه کاری های IRF و کمک به حفاظت از گنجینه های طبیعی و فرهنگی جهان, و حمایت از کار رنجرز.

4. ایجاد یک اهداء نسبت به پروژه های IRF که حمایت خود از جنگلبانان و مناطق آنها را مدیریت.


به عنوان داوطلب IRF شما خواهد شد ما کمک به کمک به تفنگداران حفاظت از گنجینه های طبیعی و فرهنگی جهان.

پیچدار شدن