રક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસાયીઓના એસોસિયેશન

IRF ન્યૂઝલેટર આર્કાઈવ્સ

પાતળી લીલા રેખા
ત્રિમાસિક ન્યૂઝલેટર

2017 (1) – Volume 29
2015 (1) – Volume 28
(Português)
2014 (4) – Volume 27 (Portuguê)
2014 (3) – Volume 26
(Português)
2014 (2) – Volume 25
(Español) (Portuguê) (ફ્રેન્ચ)
2014 (1) – Volume 24 (સ્પેનિશ) (Português) (ફ્રેન્ચ)
2013 (2)
(સ્પેનિશ) (Português)
2013 (1)
2012 (3)
2012 (2)
2012 (1)
2011 (4)
2011 (3)
2011 (2)
2011 (1)

વનખંડ કર્મચારી
માસિક બુલેટિન

2012 (4)
2012 (3)
2012 (2)
2012 (1)