રક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસાયીઓના એસોસિયેશન

2014 IRF એવોર્ડ વિજેતા

ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન રેન્જર, તેના ભાગીદારો પાતળી રેખા લીલા ફાઉન્ડેશન અને આઇયુસીએન સાથે, ઉત્કટ ઓળખી ઉપલબ્ધ આ રેન્જર્સ / સંરક્ષણ એવોર્ડ બનાવવા માટે ગર્વ છે, સમર્પણ અને ઘણા પાર્ક રેન્જર્સ અને આગલી હરોળના સંરક્ષણવાદીઓ ની પ્રેરણા.

 

ડૉ. Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award

Luigi Eybrecht of Bonaire received the award for overcoming significant personal and family issues, and never losing touch with his connection to nature. He rose from being in a boyshome to being a full-time ranger, spending his time educating junior rangers and protecting his beloved Boniare’s marine ecosystem.

More about Luigi

 

IRF Lifetime Achievement Award

Jean-Pierre Jobogo Mirindi of the Democratic Republic of Congo received the award for his lifelong dedication to the protection of nature and of his fellow rangers and families throughout the DRC’s difficult and dangerous conflicts. He has been shot and had rangers killed next to him but he has never wavered in his commitment to conservation.

More about Jean-Pierre
Additional special commendations for the IRF Lifetime Achievement Award
Ramesh Kumar Thapa (Nepal)
રોબર્ટ (Bob) Reid (યુકે)
Gerardo L. Ledesma (Philippines)
Stephan Bognar (Cambodia)
ગોર્ડન મિલર (યુકે)

Young Conservationist Award

Co-winners:

Tiwonge Mzmara of Malawi received the award for her dedication to bird research and and community education under challenging cultural and financial situations.

More about Tiwonge


Max Jenes of Tanzania
received the award for his tireless and brave work protecting elephants and communities via his community-based anti-poaching operations.

More about Max


દરેક એવોર્ડ અંગે વધુ માહિતી (પીડીએફ):

ડૉ. Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award

IRF Lifetime Achievement Award

Young Conservationist Award