રક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસાયીઓના એસોસિયેશન

વિશ્વ રેન્જર કોંગ્રેસ

ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન રેન્જર (IRF) World Ranger Congress brings together Rangers from all over the world, giving them the opportunity to learn new skills, શેર જ્ઞાન અને બનાવો ભાગીદારી. It occurs every three years in a different location, allowing host countries from each IRF region to raise the profile of Rangers locally and internationally. It allows them to showcase their successes, to identify how they’re addressing their regional challenges and share their knowledge and skills with colleagues from around the world.

Attending a congress like this is a once in a life time opportunity for many Rangers; meeting colleagues from around the world gives Rangers hope and boosts their morale. Often their jobs are located in remote and isolated areas where they don’t have a lot of contact with the world family of Rangers. They don’t often have the opportunity to exchange stories and learn from others that may be located half way across the world.

The World Ranger Congress is also a forum for the creation of recommendations on issues that affect Rangers and the work that they do on the front-line. Having these challenges come directly from Rangers makes the message more powerful; the recommendations are presented at conservation forums globally.

The 9th World Ranger Congress will be held in Nepal in 2019.

છેલ્લા IRF વિશ્વ રેન્જર કોંગ્રસની

2016Estes Park, Colorado, યુએસએ
Declarations: ઇંગલિશ | EspañOl

2012Arusha, તાંઝાનિયા
Declarations: ઇંગલિશ | અનેspañol

2009 – Santa Cruz, બોલિવિયા
Declarations: ઇંગલિશ (1) (2) | અનેspañol (1) (2)

2006 – સ્ટર્લિંગ, સ્કોટલેન્ડ
Declarations: ઇંગલિશ

2003 – Wilsons પ્રોમોન્ટોરી નેશનલ પાર્ક, ઓસ્ટ્રેલિયા
Declarations: ઇંગલિશ

2000 – Kruger નેશનલ પાર્ક, દક્ષિણ આફ્રિકા
Declarations: ઇંગલિશ (1) (2) | અનેspañol (1) (2)

1997 – સેન જોસ, કોસ્ટા રિકા
Declarations: ઇંગલિશ | તેpañOl

1995 – Zakopane, પોલેન્ડ
Declarations: ઇંગલિશ| અનેspañol

વિશ્વ રેન્જર કોંગ્રેસ